ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


KRS
download
คู่มือ KRS ปี 2561